Przedmiotem ubezpieczenia mogą być grupy mienia znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie udokumentowanego tytułu prawnego, użytkowane w związku z prowadzoną działalnością, tj.

• budynki, budowle,

• maszyny, urządzenia, wyposażenie,

• środki obrotowe,

• nakłady adaptacyjne,

• gotówka,

• rzeczy prywatne pracowników,

• ruchomości osób trzecich (ubezpieczane na cudzy rachunek),

• niskocenne składniki majątku.