Gwarancja dobrego wykonania kontraktu przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). 

Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt. Zleceniodawcą gwarancji może być zarówno główny Wykonawca, jak i Podwykonawcy.

Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług.