Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Zleceniodawcą gwarancji może być zarówno główny Wykonawca, jak i Podwykonawca kontraktu. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług.