Odpowiedzialność cywilna spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych. 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną spedytora, jaką ponosi on w myśl przytoczonych wyżej przepisów prawa z tytułu szkód rzeczowych polegających na utracie, ubytku, uszkodzeniu lub zniszczeniu przesyłki w czasie wykonywania umowy spedycji oraz szkód finansowych powstałych w wyniku błędów i uchybień w wykonywaniu czynności spedycyjnych, określonych w umowie ubezpieczenia.