Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym.

W transporcie krajowym, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w następstwie jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego zdarzeń, zaistniałych w czasie transportu, za wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w umowie ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa deliktowo-kontraktowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego zarówno za szkody osobowe, jak i majątkowe oraz finansowe następstwa tych szkód wynikające z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia wraz z ryzykiem związanym z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczającego oraz pełnomocników ubezpieczającego.